Direct naar de inhoud.
5 juni 2023 | 1.00 minuten leestijd

Leerwegondersteuning (LWOO) verandert

Leerwegondersteuning (LWOO) verandert

Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord- en Midden- Drenthe verandert met ingang van oktober 2023 de werkwijze van het toekennen van leerwegondersteuning (LWOO) in het voortgezet onderwijs. De noodzaak van leerwegondersteuning wordt niet langer per individuele leerling vastgesteld. Daar voor in de plaats ontvangen VMBO-scholen een schoolgebonden budget, waarmee ze leerwegondersteuning kunnen organiseren voor de doelgroep.

Leerwegondersteuning (LWOO) is een vorm van ondersteuning op het VMBO voor kinderen met ‘leerachterstanden’. Bekostiging van de ondersteuning vindt binnen het samenwerkingsverband tot nu toe plaats via individuele aanwijzingen op basis van wettelijk vastgestelde criteria. Om in aanmerking te komen voor LWOO verzamelen scholen met behulp van diverse toetsen en tests informatie over de leervorderingen, de intelligentie en sociaal-emotionele ontwikkeling van iedere leerling. Deze werkwijze is bewerkelijk voor de scholen en in veel situaties belastend voor de leerling. Na de start in het voortgezet onderwijs wordt de LWOO-ondersteuning voornamelijk groepsgewijs georganiseerd.

De middelen voor LWOO-ondersteuning blijven beschikbaar voor de doelgroep
Sinds lange tijd heeft de rijksoverheid het voornemen om de wet- en regelgeving en de bekostiging van LWOO te wijzigen. Vooruitlopend op deze veranderingen, kunnen samenwerkingsverbanden die dat willen, eigen keuzes maken voor de werkwijze LWOO. Veel samenwerkingsverbanden hebben dat inmiddels gedaan. Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noord- en Midden- Drenthe gaat met ingang van oktober 2023 overstappen op een nieuwe werkwijze. Er is een bekostigingsmodel afgesproken dat aansluit op de nieuwe plannen voor de landelijke verdeelsleutel van LWOO-gelden over de samenwerkingsverbanden. Bij de toepassing ervan blijven de middelen beschikbaar voor de doelgroep, die voornamelijk deelneemt aan VMBO-BB en KB en in mindere mate op VMBO-GL en TL. Met de scholen is een financiële overgangsregeling afgesproken. De uitwerking zal nauwlettend worden gevolgd en geëvalueerd.

Nieuwe afspraken over aanmelding
De nieuwe werkwijze heeft consequenties voor de aanmelding vanuit het basisonderwijs. Dit wordt eenvoudiger, waarbij een goede (informatie)overdracht van de basisschool naar het voortgezet onderwijs van groot belang blijft. De VMBO scholen willen goed zicht blijven houden op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de nieuwe leerlingen, zodat zij vanaf de start hun onderwijs daarop kunnen afstemmen. De nieuwe afspraken over aanmelding worden opgenomen in de ‘Integrale notitie overstap PO/VO’, die net als andere jaren rond de zomervakantie wordt geactualiseerd.

De lopende aanmeldingsronde, voor leerlingen die na de zomervakantie van 2023 starten in het voortgezet onderwijs, wordt volgens de oude werkwijze afgemaakt. Voor de leerlingen die nu een aanwijzing krijgen of in het verleden een LWOO-aanwijzing hebben gekregen, heeft de verandering in principe geen consequenties. De VMBO-scholen blijven LWOO-ondersteuning aanbieden. Wel kan het zijn dat VMBO-scholen hun huidige inzet van leerwegondersteuning tegen het licht houden en daarin (op termijn) andere keuzes gaan maken.

Totstandkoming en uitwerking
De nieuwe werkwijze is via een zorgvuldig traject in samenspraak met veel verschillende betrokkenen uit de scholen en een extern adviesbureau (Infinite) tot stand gekomen. De wijziging is na instemming door de Ondersteuningsplanraad en na overleg met gemeenten en samenwerkingsverband primair onderwijs vastgelegd in het Ondersteuningsplan 2022-2026 (door middel van een addendum). De werkgroep ‘toekomst LWOO-PRO’ is bezig met verdere uitwerkingen om de invoering zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor vragen kun je contact opnemen met de directie van de VMBO-school of met het samenwerkingsverband.

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?