Direct naar de inhoud.
6 juni 2023 | 1.00 minuten leestijd

Samenwerking gespecialiseerd onderwijs heeft effect

Samenwerking gespecialiseerd onderwijs heeft effect

Samen zorgen voor een dekkend netwerk van gespecialiseerde onderwijsvoorzieningen. Met dit doel zijn de SBO en SO scholen in de regio Noord- en Midden- Drenthe een ambitieus samenwerkingstraject gestart. De eerste resultaten zijn duidelijk merkbaar. De scholen weten elkaar steeds beter te vinden en elkaars expertise te benutten. En dat inspireert!

In Assen is de gunstige omstandigheid dat bijna alle vormen van speciaal onderwijs dicht bij elkaar gehuisvest zijn. Ondanks de aanwezigheid van veel expertise zagen we tot enkele jaren geleden met enige regelmaat dat voor een kind met gecombineerde ondersteuningsbehoeften geen passende plek gevonden kon worden, waardoor kinderen thuis kwamen te zitten. De directeuren van SBO de Boei, SBO de Meander, SO Tine Marcus (cluster 2), SO WA van Liefland (cluster 3) en SO de Aventurijn (cluster 4) wilden aan deze situatie een einde maken en hebben de handen ineengeslagen. Onder de werktitel ‘Geen kind meer tussen wal en SOP’ hebben ze met behulp van adviesbureau ‘Effectief Onderwijs’ plannen gemaakt om beter met elkaar samen te werken. Een belangrijk doel is het beter op elkaar aan laten sluiten van de schoolondersteuningsprofielen (SOP). In het SOP beschrijft iedere school welke ondersteuning zij kan bieden. Door de vijf SOP’s naast elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken is meer inzicht ontstaan in wat ieder school kan, waar overlap zit en welke hiaten er zijn. Een volgende stap was het afleggen van schoolbezoeken bij elkaar. Directieleden, intern begeleiders en orthopedagogen van de scholen hebben hierdoor nog beter zicht gekregen op elkaars werkwijze en expertise. Een belangrijk bijeffect is dat men elkaar het afgelopen jaar steeds meer als collega’s is gaan zien. De medewerkers van de scholen zoeken of bellen elkaar in de praktijk steeds makkelijker op als er vragen zijn over een bepaalde aanpak van een leerling of een groep leerlingen. Voor komend schooljaar staan er nieuwe plannen op de rol. Op 4 oktober 2023 is er een studiedag voor alle teamleden van de vijf scholen. Aan deze dag wordt de opdracht gekoppeld om in vervolg daarop een bepaald onderwerp met collega’s van andere scholen verder uit te diepen en samen van te leren.

Minder thuiszitters
Een belangrijke constatering is dat er in de afgelopen periode minder kinderen thuis zijn komen te zitten, omdat de gespecialiseerde onderwijs scholen allen zeggen slechts een deel van de benodigde ondersteuning te kunnen bieden en daaruit de conclusie trekken geen plek te hebben voor de leerling. Er is altijd één van de scholen die de leerling opneemt. Een mooi resultaat! Tegelijkertijd ervaren de scholen dat ze leerlingen op school hebben voor wie het een ingewikkelde opgave is om het onderwijs zo passend mogelijk te maken. Dat lukt ook niet voor alle kinderen even goed. De nieuw ontwikkelde onderwijszorgarrangementen, zoals de Witte Neushoorn, de SO-plusklas en UniQ kunnen soms voorzien in een oplossing. Daarnaast is het de bedoeling dat het project Wel-in Ontwikkeling en de samenwerking met zorg in de toekomst gaat leiden tot betere routes en mogelijkheden om het ontwikkelrecht voor alle kinderen waar te kunnen maken.

Adviesteam Onderwijs en Zorg (ATOZ)
Sinds enkele jaren buigt het Adviesteam Onderwijs en Zorg zich over kindsituaties waarin er sprake is van een complexe combinatie van onderwijs-, ondersteunings- en zorgbehoeften. Orthopedagogen van de vijf scholen, van het MOC Yorneo en van KDC de Arkel en de voorzitter van de Commissie van Toelaatbaarheid van het samenwerkingsverband maken deel uit van het platform. Op afroep kunnen ook professionals van andere organisaties aansluiten of een specifieke situatie inbrengen. Het platform heeft een belangrijke rol in de onderlinge samenwerking. Sinds dit schooljaar werkt het adviesteam niet meer alleen voor kleuters, maar kunnen ook adviesvragen over oudere leerlingen in de basisschoolleeftijd worden ingebracht.

Route naar ‘steeds inclusiever onderwijs’
Op dit moment investeren de gespecialiseerd onderwijs scholen in elkaar en in het delen van expertise met elkaar. Een vervolgstap in het samenwerkingsplan is dat de verbinding met het reguliere onderwijs wordt gelegd om de expertise met de basisscholen te delen.

Afkortingen
SBO: Speciaal Basisonderwijs
SO: Speciaal Onderwijs
MOC: Medisch Orthopedagogisch Centrum
KDC: Kinderdagcentrum

Naar nieuwsoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?