Direct naar de inhoud.

Wanneer komt mijn kind in aanmerking voor speciaal (basis)onderwijs en hoe wordt dit besloten?

Als uw kind meer hulp nodig heeft dan basisondersteuning, dan is er de mogelijkheid om naar een vorm van speciaal (basis)onderwijs te gaan. Hiervoor heeft uw kind toestemming nodig. Dit wordt een toelaatbaarheidsverklaring genoemd. Dit is een bewijs dat een kind recht geeft op een plek in het speciaal (basis)onderwijs. De school dient een aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in bij het samenwerkingsverband en het samenwerkingsverband beslist of de toelaatbaarheidsverklaring toegekend wordt. Het samenwerkingsverband heeft een commissie ingericht die deze beslissingen neemt; de Commissie van Toelaatbaarheid (CvT). Deze commissie geeft een onafhankelijk oordeel. Hoe de commissie te werk gaat, is beschreven in de werkwijzer.

De keuze om naar een speciale school te gaan, wordt altijd zoveel mogelijk in samenspraak met de ouders en het kind gemaakt. Als de school het vermoeden heeft dat uw kind beter af is op het speciaal (basis)onderwijs, schakelt de school een onafhankelijk deskundige in voor advies. Meestal is dit een orthopedagoog van het expertiseteam van het schoolbestuur. Vaak wordt er ook een tweede deskundige betrokken. De deskundige gaat na welke ondersteuningsbehoeften uw kind heeft en welke schooltype daar het beste bij past. Soms is extra onderzoek nodig. Soms wordt ook de beoogde school gevraagd om mee te kijken of ze de ondersteuning kunnen bieden. Als het deskundigenadvies klaar is, dient de school (of het schoolbestuur) de aanvraag voor een toelaatbaarheidsverklaring in. De school stuurt de zienswijze van ouders mee en als dat kan ook de zienswijze van de leerling. U kunt uw mening zelf op papier zetten, maar u mag het ook vertellen aan de school.

De aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring verloopt via een beveiligd digitaal systeem, Indigo. De school geeft daarin informatie en voegt een deskundigenadvies toe. Ouders en kinderen geven hun mening (zienswijze) en deze wordt toegevoegd aan de aanvraag. Vaak wordt ook de beoogde speciale school om een zienswijze gevraagd. Als alles duidelijk in kaart is gebracht neemt de commissie een besluit en geeft de toelaatbaarheidsverklaring af. De school informeert de ouders over dit besluit. Soms zijn er nog onduidelijkheden en vraagt de commissie om aanvullende informatie. Als ouders een andere mening hebben dan de school, dan nodigt de commissie de ouders meestal uit voor een gesprek. De commissie vergadert iedere week, zodat het niet lang hoeft te duren voordat de commissie een besluit neemt. Over de meeste aanvragen wordt binnen vier weken na ontvangst een besluit genomen.

Het samenwerkingsverband geeft alleen toelaatbaarheidsverklaringen af voor speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs cluster 3 en speciaal onderwijs cluster 4. Als uw kind is aangewezen op speciaal onderwijs cluster 1 of cluster 2, dan verloopt dat via een andere route. De school waar uw kind zit of waar uw kind is aangemeld kan u daarbij helpen.

Als u of de school het niet eens is met het besluit van het samenwerkingsverband, bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit besluit. Hiervoor gelden officiële regels. Als het niet lukt om er via een gesprek uit te komen, dan wordt het bezwaar voorgelegd aan de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT).

Naar het themaoverzicht

Vragen? Neem contact op.

© Copyright Passend Onderwijs Drenthe 2023

Disclaimer Cookies Privacyverklaring

Feedback
Feedback
We willen de inhoud van deze site blijven verbeteren. Daarom hebben we een paar vragen.
Wie ben je?
Heb je dit kunnen vinden?